top of page
  • Skribentens bildLLM

Kristi nåd, Guds kärlek och Den Helige Andes gemenskap

Kristi nåd, Guds kärlek och

den Helige Andes gemenskap

Utdrag ur Rosenius

samlade skrifter del IV

Utgåva nr 9 – Februari 2010

Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap


År 1847


Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vare med er alla! Amen. (2 Kor. 13:13.)


Ett år bär i sitt sköte en stor mängd av saker och händelser, onda och goda. En enda stund, ett ögonblick medför ofta en evighetsviktig påföljd. Många ljuva och bittra, lyckliga och olyckliga erfarenheter har vi haft under ett förflutet år. Många synder och överträdelser, försummelser, svagheter och oarter har vi haft att kämpa med. Många faror och frestelser, finare och grövre angrepp av djävulen, köttet och världen har vi varit utsatta för. Många sorgliga syner har vi sett i Kristi kyrka, såsom avfall och förvillelser.


Å andra sidan, har vi också fått erfara mycken nåd och välsignelse, samt Guds tålamod och oändliga förlåtelse som vår barmhärtige Fader skänkt oss för sin Sons skull. Mycken tröst och många saliga stunder, som vi har njutit vid Hans ord och sakrament och i trossyskons umgänge. Vi har också fått märka Guds rikes framgång på jorden - själars omvändelser och frälsning. Ja, allt andligt och materiellt gott, som Herren trots all vår ovärdighet bevisat oss.


När vi tänker på allt detta – vad är det som varit vår hjälp och tröst och salighet, om inte endast: ”Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes gemen- skap?” När vi dessutom ser framåt på vad ett kommande år kan medföra, vare sig vi blir kvar här på jorden till årets slut, eller detta år blir vårt flyttningsår, från tiden till evigheten - så är vårt enda gemensamma hopp, vår tröst och vår bön för oss själva, för varandra och för Guds hela Israel: ”Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap?” Dessa ord innehåller nämligen allt som hör till liv och gudsfruktan. Det var i dessa ord den helige Paulus sammanfattade allt som hans hjärta önskade sina korintier. Dessa ord var ju hans sista ord i sitt brev till dem. Ja, vill vi ha ett gott år, ett lyckligt liv och ett saligt slut, så behöver vi vad dessa ord innehåller.

Vår Herre Jesu Kristi nåd” syftar på allt vad Herren Kristus gjort och skänkt oss då han blev människa, vår broder, vår Immanuel. Han blev vår Herre, vår Goel (Återlösare), vår Försonare och Försvarare. Han blev vår andre Adam för att stå i människosläktets ställe inför Gud. Han gjorde det vi borde göra och led det vi borde lida, ”rättfärdig för orättfärdiga”. Ännu i dag gäller det om Jesus att Han ”är i Guds åsyn för oss”, ”Herren vår rättfärdighet”. Detta är betydelsen av ”vår Herre Jesu Kristi nåd”, och det är den enda grunden till att vi kan få mottaga Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap. Därför ställer aposteln Paulus ”vår Herre Kristi nåd” först, fast Kristus är den andra gudomspersonen. Det är ”vår Herre Jesu Kristi nåd” som vi nu har att tacka för, att vi inte för våra synders skull av Gud blivit glömda, förkastade och fördömda. Istället får vi efter så lång tids syndaskuld, fortfarande mottaga förlåtelse och Guds kärlek.


Guds kärlek!” – vem kan uttala, vad som ligger i det? Guds kärlek är det obegripliga välbehag, som Gud för sin Sons skull har till sina barn – det välbehag, och den fadersomsorg, som han har till alla dem, som är iklädda hans Sons förtjänst. Trots våra skröpligheter håller han oss rena och rättfärdiga för sin Sons skull. Ja, han ser oss som sina allra käraste barn och vänner, och därför bevisar han oss så oändligt mycket gott. Han välsignar oss med andliga och jordiska välgärningar, med salighet både i tiden och i evigheten. Men allt detta mottager vi endast genom ”den Helige Andes gemenskap”. Den Helige Andes gemenskap, närvaro och verksamhet i våra hjärtan verkar i oss bättring till Gud och att vi söker Guds kärlek och tron på vår Herre Jesus Kristus och att vi får mottaga Guds kärlek.


Guds rike på jorden och i våra hjärtan är endast den helige Andes verk, som genom ordet besöker oss, väcker oss och upplyser oss. Både lagen och evangeliet blir levande och kraftigt i våra hjärtan samt bor och regerar i oss genom Ordet. Ordet leder oss omsorgsfullt i all sanning, samt upptäcker och avvärjer alla satans listiga anlopp. Ordet hjälper oss i alla starka och ihärdiga frestelser som vi har av köttet och världen. Det sköter oss alla stunder och vid alla behov, i all tidens farlighet och äventyrlighet. Ja, ordet upplyser, livar, vårdar och beskyddar oss.


Se nu här, vad de människor fått erfara som under det förflutna året stått i Guds förbund – som de har sin Gud att tacka för! Se här, vad vi behöver i detta nya år, om vi skall ha ett gott år, en lycklig framtid och ett saligt slut! För att vara lyckliga behöver vi med nödvändighet vara inneslutna i Guds kärlek. För att vinna Guds kärlek behöver vi med nödvändighet vår Herre Jesu Kristi nåd, hans förtjänst och hans rättfärdighet. För att iklädas Kristi nåd behöver vi med nödvändighet den Helige Andes gemenskap.


Vi talar nu inte om dem, som vill försöka bli lyckliga utan Gud. Men du, som framför allt önskar ha en nådig Gud, det hjälper inte att du ber, ångrar, vakar, kämpar mot synden, samt är from och andäktig – du förblir ändå under domen, så länge du inte ser endast på Guds Sons förtjänst. Ja, Jesu förtjänst och nåd får du ta emot och ikläda dig. Därmed vinner du Guds kärlek. Å andra sidan, om du än vore den grövsta och den ohyggligaste syndare men vänder dig till Kristus och med tron omfattar hans förtjänst, så blir du på stunden benådad, rättfärdig och upptagen till Guds barn. Så gruvligt kan du inte ha syndat, att inte Guds Sons blod kan rikligen bota det och ställa allt till rätta. Har du fått se att Kristus gjort allt för dig, då äger du också Guds kärlek.


Och nu – då du har Guds kärlek, då har du allt, som kan kallas lycka och rikedom – en lycka och rikedom, som ingen människotunga kan utsäga och ingen människo- tanke kan fatta. Ja, du har en lycka och rikedom som ingen på jorden eller i helvetet kan beröva dig. Du har allt, vad som ligger i de orden: ”evigt liv och salighet”. Ja, då du har Guds kärlek, då har du redan här på jorden himmel och paradis. Om du bara visste och rätt begrun-dade vad du har, då du har Guds kärlek. Du har en vän som är god och mäktig och hedrande mer än alla andra vänner. Du har en vän i nöden och i medgången, en vän i sorgen och i glädjen, ja en vän för alla kommande dagar. Han är din vän också i lidandet, då det mörknar och mulnar. Är du ensam, faderlös, övergiven, fattig, be- drövad, se, denne store vännen är dig nära. Han är god, deltagande, trofast och mäktig. Han säger: ”Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten” (Sak. 2:8); han säger: ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand” (Jes. 41:10). ”Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt” (Ps. 91:4). Alltså: ”Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla; hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?” (Rom. 8:31). Se här borgen för vår lycka och för ett gott år: – Kristi nåd och Guds kärlek!


”Men”, säger du, ”om jag bara visste, att jag hade denna vår Herre Kristi nåd och Guds kärlek! Om jag nu äger denna lycka - bara jag kan behålla den och förbli i tron intill änden! Fienderna är ju så mäktiga, så listiga och ihärdiga. Farorna är ju så många och stora i denna närvarande onda värld. Hur skall jag då kunna vara trygg i vår Herre Jesu Kristi nåd och i Guds kärlek, både för det närvarande och det kommande livet? Hur skall jag kunna stå fast och tillväxa i nåden, i tron och i helgelsen?” Svar: Såsom redan är antytt, sker allt detta endast genom den Helige Andes verkande. Den Helige Ande skall själv vittna med din ande, att du är ett Guds barn. Den Helige Ande skall också bevara det, som är dig ombetrott, till den dagen. Han skall leda oss till hela sanningen och göra allt som behövs för vår helgelse, vår tillväxt och vårt förblivande i nåden. Den Helige Ande skall verka bättring, tro, kärlek och lust till Guds lag. Den Helige Ande skall straffa, väcka och varna, när det behövs. Trösta, när det behövs. Ge frid och frimodighet i striden, styrka i svagheten samt ljus och ledning i mörkret. Ja, allt, som hör till liv och gudsfruktan.


Därför är den Helige Ande sänd till oss, och därför har Han sina utmärkande namn: Herrens fruktans Ande (Jes. 11:2), nådens och bönens Ande (Sak. 12:10), Hjälparen (Joh. 15:26), sanningens Ande (16:13), vishetens och uppenbarelsens Ande (Ef. 1:17), kraftens och kärlekens och självbehärskningens Ande (2 Tim. 1:7) m.fl. Tänk nu, när denne Ande bor i hjärtat, inte skall han väl vara där till ingen nytta och såsom om han vore död där inne i hjärtat? Visst skall den Helige Ande uträtta och verka något där, om han än inte fullbordar allt sitt verk på en gång, och inte heller utför det alldeles efter våra tankar och uträkningar.


Men tänk på att den Helige Ande inte kommer omedelbart och verkar i våra hjärtan. Visst fordras att vi använder nådens medel, ordet och sakramenten! Vill du ha den Helige Ande, hans verk och gåvor i ditt hjärta, så gå till ordet, Andens ord. Läs ordet, hör det, skriv det, tala och sjung det, under bön om den Helige Ande - och se, han skall inte utebli!


Den som är med oss är starkare än den, som är emot oss. Inte behöver vi förgås eller misströsta. Vår Herre Jesu Kristi nåd är en tillräckligt fri och öppen brunn emot synder och orenheter. Guds kärlek är en tillräcklig och outtömlig källa av salighet, mitt i alla tiders vedermödor och vidrigheter. Den Helige Andes gemenskap genom ordet och sakramenten är ett tillräckligt rikt apotek och har all behövlig hjälp, kraft och tröst, i alla möjliga krämpor och farligheter. – Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet…. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. (Ps. 46:2-3, 5-6).


Vår Herre Jesu Kristi nåd och Guds kärlek och den Helige Andes gemenskap vare med er alla! Amen.

Välkommet var, mitt sista år på jorden!

O, hur längtansfull jag hälsar dig,

Då kan jag tro och hålla fast de orden,

Att Jesus har all synd förlåtit mig.


Pris vare dig, som låtit året randas,

Då får jag flytta hem till himmelen,

Att där en salig livslukt evigt andas,

I klarhet se och lova dig, min vän.


Tack för all nåd och kärlek du bevisat

Mot mig, den störste utav syndare;

Att med ditt ord, ditt kött och blod du spisat

Och vederkvickt mig i mitt kors och ve.


Pris vare dig, som låtit mig här lida

Och något litet öva tro och hopp,

Att uti Andens skola längta, bida,

Och snart se evighetens sol gå opp.

Förläna mig nu nåd att tåligt tömma

Den kalk, du kanske ännu fyller på,

Och till min tröst och styrka aldrig glömma

Att den du älskar, agar du också.


O, hjälp mig väl uti den sista striden,

När kropp och själ till slut skall skiljas åt;

Ja, låt mig då få njuta säll den friden,

Som ock åt mig du vann med kamp och gråt.


O, salighet förutan mått och like,

Då får jag lägga ned min vandringsstav,

Och utav änglar föras till Guds rike

Och sist, förklarad, uppstå ur min grav.


O, kom då snart, min brudgum, dröj ej länge,

Jag är och blir dock blott en syndare,

Jag ivrigt längtar efter ditt umgänge

Och att se saligt slut på nöd och ve.


(T.G.)
Detta häfte kan beställas gratis hos:

Luthersk Litteratur-Mission, Box 39,

911 21 Vännäs

info@llm.nu

5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Opmerkingen


bottom of page